Ole Wilhelm Olsen 

En herbergsvært gik over i historien Af Sven Boldsen Gnutzmann
Historisk årbog fra Randers amt 1965 gengiver en række breve fra forhenværende konseilspræsident J. B. S. Estrup, kendt fra provisorietiden til hans avlsforvalter Vilhelm Olsen fra dennes til- til hans fratræden af hvervet.

Vilhelm Olsen er i vor kreds kendt som herbergsvært på Tisvilde vandrerhjem.

»Brevmodtagerens fulde navn var Ole Vilhelm Olsen.

Han var født 26. august 1878 i Lundforlund by og sogn, Sorø amt, søn af sognefoged og gårdejer Hans Olsen og hustru Vilhelmine Henriette Frederikke Damgaard.

Han var således knap 23 år, da han i 1901 blev avlsforvalter på Skaføgård, der på det tidspunkt havde et areal på omkring 1100 tdr. land ager og eng.

Estrups tilfredshed med Vilhelm Olsen fremgår af en anbefaling, han i 1909 kunne give sin tidligere amtsforvalter:

Hr. V. Olsen har tjent mig i 5 år som avlsbestyrer på Skaføgård, indtil han efter eget ønske forlod min tjeneste den 1. maj 1906. Han har stedse udfyldt sin plads med dygtighed, flid og pålidelighed, og jeg vil særligt fremhæve, at han forstod at lede og fremme arbejdet godt, selv under vanskelige forhold. Skaføgård 13. juni 1909. J. B. S. Estrup.

Ved sin fratræden fra stillingen på Skaføgård blev Vilhelm Olsen gårdbestyrer i Serdrup, Gerlev sogn, Sorø amt, og den 18. maj 1906 gift med Maren Kristine Laura Larsen, født den 23. oktober 1881 i Serdrup, datter af gårdmand Jacob Larsen og hustru Karen Marie Nielsen.

I en årrække var han forpagter af Tisvilde gården i Tibirke sogn, i sine sidste år herbergsvært på vandrerhjemmet i Tisvilde.

Hans hustru døde 10. oktober 1948. Selv døde han 29. juni 1957 i Tisviide.

Stedets præst har i et brev den 29. maj 1960 meddelt, at Vilhelm Olsen nød stor anseelse i sognet, han blev regnet for en meget dygtig landmand, en foregangsmand«.

Mange personlige bemærkninger er der ikke i »excellensens« breve i de 5 år bortset fra et par forespørgsler til Olsens hals og et par gange

»den begjærte rejsetilladelse meddeles herved«.

Overskriften er stedse »Hr. forvalter Olsen, Skaføgård« og afslutningen »Ærbødigst J. B S. Estrup«. Det første og eneste mere personlige brev, der er bevaret er fra efter Olsens fratræden.

».... jeg vil med fornøjelse overlade Dem 1 af de i år udtagne væderlam, der ser godt ud endnu, men som jo næppe bliver store nok til allerede i tilstundende efterår at tjene som springvæder.... Ved en misforståelse kom min lykønskning i anledning af Deres brylllup ikke afsted sammen med min søn, og jeg benytter nu denne lejlighed til at sende Dem mine bedste ønsker om fremtidslykke for Dem og Deres hustru.... jeg håber, at De må få et godt år at begynde med som gårdejer, og beder Dem hilse Deres hustru og Deres fader fra mig«.

Er der andre af vore værter, der er gået over i litteratur eller historie, hører redaktionen gerne derom.

Sven Boldsen Gnutzmann .

Ovenstående er hentet fra forsiden af "VÆRTSBLADET" nr. 2 - FEB. 1966, udgivet af Herbergs-Ringen.


Tilbage til farfar


Win-Family v.5.0 --- {58}