kong Christian III's historie
kong Christian III's historie

Konge af Danmark og Norge 1534- 59

Valgsprog: Ske Herrens vilje.

Herredagen* i 1533 udsatte kongevalget et år. De katolske råder var imod Christian (III), de protestantiske for.

Christian III (1503-59): konge af Danmark og Norge 1534-59; søn af Frederik I. Som hertug styrede Christian hertugdømmerne Slesvig og Holsten for sin far og indførte her Reformationen efter at have hørt Luther i Worms.
Rigsrådets katolske flertal ønskede ham derfor ikke til konge efter Frederik I's død 1533, men blev af Lübecks sejre i Grevefejden til fordel for Christian II tvunget til at vælge ham juli 1534. Christian's feltherre Johan Rantzau besejrede fjenderne, og 6. august 1536 holdt kongen sit indtog i et udsultet København. 12. august blev de katolske bisper fængslet. 15. oktober samledes stændermøde, der 30. oktober enedes med Christian om håndfæstning, der styrkede kongemagten, valgbrev, der kårede sønnen Frederik (II), og reces, der inddrog kirkegodset, forandrede bispetiende til kongetiende og derved lagde kirke, skole og fattigvæsen under kronen. 1537 gav Kirkeordinansen de nye kirkeregler. Christian fik et forbund i stand med Sverige 1541. Hertugdømmerne delte han 1544 med sine brødre. Ved Christian's død var Danmark Østersøens behersker og Hansestæderne knækket. -

Christian var gift med Dorothea af Sachsen-Lauenburg.

Grevens Fejde, borgerkrig 1534-36. På herredagen i Kbh. efter Frederik I.s død 1533 fik Rigsrådets katolske flertal gennemført, at kongevalget udskødes et år, da man ikke ønskede den stærkt protestantiske hertug Christian til konge. I 1534 modtog Malmøs borgmester Jørgen Koch og Københavns borgmester Ambrosius Bogbinder et tilbud fra Jørgen Wullenwever, Lübecks borgmester, om støtte til rejsning af Christian 2.s sag. juni 1534 lod derefter Lübeckerne en hær under ledelse af grev Christoffer af Oldenburg (efter hvem Grevefejden har fået navn) landsætte på Sjælland, og snart havde denne hele Østdanmark og også Fyn i sin magt. I Jylland samlede derimod Mogens Gøye skyndsomt jyske råder og adel i Ry, hvor de valgte hertug Christian til konge. Dog rejste også bønderne i Nord- og Vestjylland sig under anførsel af Skipper Clement til oprør. Efter det danske adelsopbuds nederlag blev det holsteneren Johan Rantzau, der med sine landsknægte fik kuet de jyske bønder. I beg. af 1535 vandtes Skåne for kong Christian. Efter at Johan Rantzau juni 1535 havde slået lübeckerne ved Øksnebjerg på Fyn, og Peder Skram med en dansk-svensk-preussisk flåde samtidig havde besejret den lybske flåde, lå vejen åben til Sjælland. Først ved Københavns overgivelse 29. juli 1536 var hele Danmark i Christian 3.s besiddelse.


Grevens fejde 1534 - 36. Grev Christoffer af Oldenborg ville i Chr. II's navn erobre Danmark. Hertug Chr (III) opfordres af den jydske og fynske adel til at modtage kronen. Skipper Klemens kæmpede til fordel for Chr. II. Et sammensurium af religiøse og politiske stridspunkter på kryds og tværs. København belejredes og overgav sig i 1536. Kongen kunne endelig holde sit indtog. De katolske biskopper blev fængslet, Kongen erklærede sin højhedsret over den danske kirke. Håndfæstning underskrevet og ældste søn kåret til tronfølger. Kirkens gods blev inddraget af kronen. Endnu en deling af hertugdømmerne mellem kongen og hans brødre Adolf og Hans.

*herredag: navn på kongens og rigsrådets møder til afgørelse af større retssager og dermed rigets højeste ret, efter 1536 kaldt "almindelig herredag", efter enevældens gennemførelse 1660 afløst 1661 af "Højesteret".


-1534 - 36 Borgerkrig i Danmark (Grevens Fejde)
-1536 Reformationen i Danmark. - Skipper Clemens henrettes i Viborg.
-1540 To kvinder brændt som hekse på Møn. Heksebrændinger fortsætter i ca 200 år.
-1543 Sukker kendes i Danmark.
-1546 Pest i København.
-1547 Som protest mod tortur i retsplejen myrder Skælskør-borgere byens bøddel.
-1550 Chr. III´s danske bibel udkommer.
-1553 Ny pest epedimi i København.
-1558 Fattiglovgivning, der betales over kirketiende, skal overtage klostrenes hjælpefunktion for syge og fattige.

CHRISTIAN III

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage23 Mar 2000